Dheka Herbal Products

Shringa Bhasma....

Rs 150

Shankha Bhasma....

Rs 110

Shilajit Capsule....

Rs 600

Shilajit Paste....

Rs 689

Ashwagandha Churna....

Rs 400

Amalkyadi Churna....

Rs 220